Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Silk & Arts, gevestigd te Dronten, KvK 82428611

Versie geldig vanaf 01-04-2021

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten die door Silk & Arts worden gedaan en/of gesloten.
2. Door het plaatsen van een bestelling of opdracht geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Silk & Arts behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden wanneer nodig te wijzigen, controleert u daarom op de website altijd of u bekend bent met de laatste versie van deze algemene voorwaarden.
3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen, indien schriftelijk is overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe en vervolgovereenkomsten tussen Silk & Arts en koper.
7. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8. Silk & Arts is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn rechtsgeldig vanaf het moment dat de inhoud van de wijziging(en) schriftelijk kenbaar is gemaakt aan koper via publicatie op de website.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand zodra Silk & Arts de aanvaarding van de opdracht schriftelijk aan koper heeft meegedeeld of indien Silk & Arts met uitdrukkelijk of stilzwijgend goedvinden van koper aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
2. Mondelinge aanbiedingen en afspraken binden Silk & Arts eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij koper binnen 5 dagen na verzending zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maakt aan Silk & Arts.
3. Silk & Arts behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de aanvang van de opdracht of verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 3 Prijzen

1. De door Silk & Arts opgegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s en inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, exclusief de eventuele verzendkosten.
2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst omstandigheden voordoen die redelijkerwijs een prijsaanpassing noodzakelijk maken, zal Silk & Arts gerechtigd zijn de prijsaanpassing afzonderlijk aan de koper door te berekenen. Onder omstandigheden wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan:
– verandering in de loon- en/of andere kosten van Silk & Arts ten gevolge van wijziging van wetten.
– besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter en wijzigingen in de kosten van grondstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke.
3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen geldt bij iedere opdracht een vooruitbetaling voor aanvang van de opdracht, en betaling voor levering. Tenzij anders overeengekomen wordt geleverd met aangetekende (pakket-)post op kosten en risico van de koper.
2. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn geschiedt, is koper in verzuim en zal de wettelijke (handels)rente in rekening worden gebracht. Eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
3. Silk & Arts is gerechtigd van koper een aanbetaling te verlangen.
4. Silk & Arts is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens koper op te schorten indien en zolang Silk & Arts enige opeisbare vordering heeft jegens koper.

Artikel 5 Levering, vervoer, opslag en het gebruik

1. De levering geschiedt per aangetekende (pakket-) post op kosten en risico van de koper, tenzij partijen anders zijn overeenkomen.
2. Aan de leveringsplicht van Silk & Arts zal zijn voldaan zodra de door Silk & Arts geleverde zaken per aangetekende (pakket-)post verzonden zijn. Koper ontvangt hiervan een verzendbewijs. Verzending geschiedt te allen tijde op kosten en risico van de koper.
3. Het risico ten aanzien van een (de) door Silk & Arts verkocht(e) en geleverd(e) product(en) gaat (gaan) over op koper op het moment van verzenden. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het artikel bij de (pakket-)post is aangeboden, en Silk & Arts een verzendbewijs heeft ontvangen.
4. Indien koper weigert het (de) gekochte product(en) in ontvangst te nemen, zal (zullen) het (de) product(en) op kosten en voor risico van koper worden geretourneerd. In dat geval heeft Silk & Arts volledig aan haar leveringsverplichting voldaan. Koper heeft geen recht op restitutie.
5. Silk & Arts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van vervoer, opslag en gebruik of toepassing door niet ter zake kundige (hulp-)personen of onder niet normale omstandigheden. Silk & Arts is evenmin aansprakelijk wanneer de door Silk & Arts verstrekte adviezen ten aanzien van het vervoer, de opslag en het gebruik of toepassing van het (de) geleverde product(en) door koper en/of derden naar het oordeel van Silk & Arts niet stipt zijn opgevolgd.
6. Koper vrijwaart Silk & Arts tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6 Opleveringstermijnen

1. De door Silk & Arts opgegeven opleveringstermijnen, in welke vorm dan ook, zijn indicatief en hebben nimmer de strekking fataal te zijn.
2. De opleveringstermijnen zijn opgesteld in de verwachting dat er voor Silk & Arts geen beletselen zijn de uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in bezit zijn van Silk & Arts, en de vooruitbetaling is ontvangen op het aangegeven bankrekeningnummer.
4. Indien Silk & Arts de overeengekomen opleveringstermijn overschrijdt, dient zij dit mondeling kenbaar te maken aan koper. Overschrijding van de overeengekomen opleveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Silk & Arts is uitsluitend aansprakelijk voor schade van koper, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Silk & Arts bij de uitvoering van de overeenkomst. Er wordt gesproken van toerekenbare tekortkoming wanneer een partij zijn contractuele verplichtingen niet (geheel) nakomt. Die aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Silk & Arts voor haar product(en) in het kader van de overeenkomst met koper heeft dan wel zal ontvangen.
2. De schade, zoals bedoeld in lid 1, blijft beperkt tot directe materiële schade
Silk & Arts is behoudens in geval van opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk voor:
a) Vermogensschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b) Gevolgschade;
c) Schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of ondergeschikten van Silk & Arts.
d) Schade veroorzaakt door het toevoegen of wegnemen van enige substantie van het (de) product(en) door koper.
3. De aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van opzet of grove schuld is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Silk & Arts voor haar product(en) in het kader van de overeenkomst met koper heeft dan wel zal ontvangen.
4. De aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van opzet of grove schuld van Silk & Arts door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van goederen kan nimmer meer bedragen dan het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
5. Ingeval koper enig aan de uitvoering van deze overeenkomst verbonden schaderisico heeft verzekerd, is hij gehouden Silk & Art ten aanzien van dat risico te vrijwaren.
6. Koper vrijwaart Silk & Arts voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
7. Silk & Arts is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door derden bij workshops (op locatie). Silk & Arts stelt alles in het werk om meubilair, kleding, vloer etc. te beschermen. Schade komt te allen tijde voor de eigen aansprakelijkheid van de gast.
8. Silk & Arts is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist vervoer, opslag, gebruik, of onderhoud van het geleverde. Lees voor gebruik de (gebruiks-)instructies goed door, en bewaar deze zorgvuldig.

Artikel 8 Overmacht

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst stagneert door niet aan Silk & Arts te wijten omstandigheden (overmacht), waardoor de overeenkomst niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, kan dit niet aan Silk & Arts worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Met name, doch niet uitsluitend; Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers of bezorgdiensten, storingen mbt elektriciteit, internet, e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Silk & Arts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, het verloren gaan van te verwerken materialen
Silk & Arts zal koper van voornoemde omstandigheden zo spoedig als mogelijk in kennis stellen.
2. Silk & Arts behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Silk & Arts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
3. Indien door maatregelen van koper uitvoering van de overeenkomst tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen prijs.
4. Indien Silk & Arts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9 Reclames

1. Reclames worden door Silk & Arts slechts in behandeling genomen indien deze Silk & Arts rechtstreeks binnen 5 kalenderdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Silk & Arts heeft gereclameerd.
2. Reclames over facturen dienen binnen 5 kalenderdagen na verzenden der facturen te worden ingediend.
3. Bij een verstreken termijn wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer door Silk & Arts in behandeling genomen.
4. Indien koper het geleverde wil retourneren, kan dit enkel geschieden na Silk & Arts uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, onder door Silk & Arts nader te bepalen voorwaarden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Silk & Arts behoudt zich de eigendom van het (de) product(en) voor, en is gerechtigd deze onder zich te houden, totdat de op het (de) product(en) betrekking hebbende rekeningen door koper volledig zijn betaald en alle verplichtingen door koper zijn voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Silk & Arts B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Annulering

Indien koper de opdracht annuleert zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Silk & Arts en Silk & Arts hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Silk & Arts heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 12 Ontbinding

1. In gevallen dat koper:
– in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op zaken en vorderingen wordt gelegd.
– koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld
– koper zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt.
Is Silk & Arts bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal worden vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. In de in het vorige lid genoemde gevallen zal de vordering op koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Silk & Arts B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Bij geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Silk & Arts en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lelystad een beslissing, tenzij Silk & Arts er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 14 Geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Silk & Arts en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Silk & Arts en koper die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Silk & Arts.
2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden en overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

IMG_1457
IMG_6621
fikkie